Transportskadet emballasje


Skadet emballasje som igjen har ført til skadet/korrupt produkt under transport må meldes inn i skjema nedenfor.

Transportskadet emballasje


Skadet emballasje som igjen har ført til skadet/korrupt produkt under transport må meldes inn i skjema nedenfor.
Prosedyre
Kontrollèr alt av gods/pakker /paller ved mottak. Sørg for at antall kolli stemmer overens med det faktiske antallet dere mottar og noter eventuelle synlige skader på fraktseddel/kvittering. Noter også hva slags skade det er snakk om.
Har pakken/pallen synlige skader er det også mulig å nekte å motta forsendelsen.

LA ALDRI SJÅFØREN DRA UTEN AT SKADEN OG DENS OMFANG ER ANMERKET PÅ FRAKTBREVET ELLER REGISTRERT PÅ HÅNDTERMINAL.
  • Gjennomgå og kontrollér gods/pakker/paller umiddelbart etter mottak og kontroller og se etter ikke- synlige skader/mangler.
  • Ved synlige skader må skadens omfang angis. Det kan for eksempel være: Trykkskader, fuktig emballasje, brudd på wrap, brutt emballasje el.l.
  • Ikke synlige skader skal anmeldes senest 48 timer etter mottak. Fotodokumentasjon må vedlegges.
  • Dersom det er manko i forsendelsen, må dette meldes fra om senest 24 timer etter mottak.
  • Send alltid en skriftlig claim/anmerkning til forhandler på ovennevnte skader, synlige som usynlige, samt ved mangler.

Deadlines:
Synlige skader : Umiddelbart ved mottakelsen, noteres på fraktdokumenter/håndterminal
Mangler: Senest 24 timer etter mottak.
Ikke-synlige skader: Senest 48 timer etter mottak.

Mottaker skal anmelde alle skader og eventuelle manko innen ovennevnte frister til forhandler.

I den skriftlige anmeldelse av skader/manko skal følgende informasjon vedlegges:
  • Pakkenr.
  • Fakturanr/ følgeseddelsnr.
  • Kopi av inspeksjonsrapport, hvis denne finnes
  • Kopi av mottakelseskvittering med anmerkning om skade